Cursusaanbod TOS - verdieping

Spraakproblematiek

Wil je handvatten om aan de slag te gaan met leerlingen die moeite hebben met spreken? In deze module leer je je houding en handelen aanpassen, zodat je leerlingen met een afwijkende spraakontwikkeling zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.
€142,00

Woordenschat helpt verwoorden

Stimuleer de woordenschatontwikkeling en vergroot de woordenschat van jouw leerlingen (met of zonder TOS) met effectieve routines en didactiek. Bevorder hiermee de deelname aan de leerprocessen en de communicatieve redzaamheid.
€142,00

Vaardig vertellen

Wil je ook dat je leerling zijn vertelvaardigheid ontwikkelt? Dat je leerling zich vrij voelt om te vertellen en dat zijn communicatieve redzaamheid toeneemt? In deze module leer je alles over vertelvaardigheden. Je leert problemen in de vertelvaardigheid, gerelateerd aan TOS, herkennen en je handelen daarop aanpassen.
€142,00

Begrijpend luisteren

Interactief voorlezen, hardop denkend voorlezen, visualiseren en werken met de verteltafel. In deze module maak je kennis met deze vier werkwijzen met als doel het begrijpend luisteren van leerlingen (met een TOS) te stimuleren.
€142,00

Leren lezen en spellen in groep 1, 2 en 3

Hoe kun je lees- en spellingsproblemen bij leerlingen met een TOS verklaren vanuit de taalinhoud (semantiek) en de taalvorm (fonologisch en fonemisch bewustzijn)? In deze module leer je hoe je interventies kunt inzetten in het (voorbereidend) en lees- en spellingonderwijs en welke leerkrachtvaardigheden daarbij nodig zijn.
€142,00

Begrijpend lezen en TOS

Laat je leerling tot een dieper tekstbegrip komen. Met een praktisch stappenplan en een aantal onderbouwde leesstrategieën ga je aan de slag met begrijpend lezen.
€142,00

TOS en meertaligheid

Leer hoe je gebruik kunt maken van de "QuickScan TOS en meertaligheid" en het "Handelingsplan TOS en meertaligheid" om passende begeleiding te bieden aan meertalige leerlingen met een TOS.
€142,00

Rekenen op taal

In deze module leer je wat de invloed van TOS is op het leren rekenen van een leerling. Je leert hoe je rekenlessen moet screenen op rekenvaktaal en leer hoe je met speciale methodes de leerling kunt helpen bij het rekenen.
€142,00

Interactie bij TOS

Laat je leerling actiever meedenken en meepraten in de klas en zorg voor meer interactie. Aan de hand van ‘De gespreksboom’ leer je op maat vragen stellen en passend reageren op wat je leerling zegt.
€142,00

TOS gedrag ver'taal'd

Heb je een leerling met TOS die ongewenst gedrag laat zien? In deze module krijg je handvatten om interventies in te kunnen zetten die het luisteren en vertellen stimuleren. En interventies die zijn gericht op samenspelen en samenwerken en het houden aan afspraken.
€142,00

De invloed van TOS op de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO)

Hoe stimuleer je het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen met TOS? In deze module maak je kennis met methoden en technieken die je hierbij kunnen helpen en waarmee je de communicatieve redzaamheid van de leerling kunt versterken.
€142,00

TOS én Autisme Spectrumstoornis (ASS)

Hoe begeleid je een goede manier leerlingen met een (vermoeden van) TOS én ASS ? En hoe stem je je handelen af op de onderwijsbehoefte van de leerling?
€142,00

TOS en Sensorische Informatieverwerking (SI)

Op welke manier werkt de sensorische informatieverwerking (SI) bij een leerling met TOS en welke gevolgen heeft dit? In deze module ontdek je hoe je een leerling met TOS en SI-problematiek leert omgaan met prikkelverwerking om te komen tot leren.
€142,00