Product gemerkt met 'onderwijs'

Tonen per pagina

Basismodule: Herkennen en signaleren van TOS.

Heb je vragen over de taalontwikkeling van jouw leerling? In deze module leer je de kenmerken van TOS signaleren en leer je de juiste hulpbron in te schakelen.
€142,00

Spraakproblematiek

Wil je handvatten om aan de slag te gaan met leerlingen die moeite hebben met spreken? In deze module leer je je houding en handelen aanpassen, zodat je leerlingen met een afwijkende spraakontwikkeling zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.
€142,00

Woordenschat helpt verwoorden

Stimuleer de woordenschatontwikkeling en vergroot de woordenschat van jouw leerlingen (met of zonder TOS) met effectieve routines en didactiek. Bevorder hiermee de deelname aan de leerprocessen en de communicatieve redzaamheid.
€142,00

Vaardig vertellen

Wil je ook dat je leerling zijn vertelvaardigheid ontwikkelt? Dat je leerling zich vrij voelt om te vertellen en dat zijn communicatieve redzaamheid toeneemt? In deze module leer je alles over vertelvaardigheden. Je leert problemen in de vertelvaardigheid, gerelateerd aan TOS, herkennen en je handelen daarop aanpassen.
€142,00

TOS gedrag ver'taal'd

Heb je een leerling met TOS die ongewenst gedrag laat zien? In deze module krijg je handvatten om interventies in te kunnen zetten die het luisteren en vertellen stimuleren. En interventies die zijn gericht op samenspelen en samenwerken en het houden aan afspraken.
€142,00

Interactie bij TOS

Laat je leerling actiever meedenken en meepraten in de klas en zorg voor meer interactie. Aan de hand van ‘De gespreksboom’ leer je op maat vragen stellen en passend reageren op wat je leerling zegt.
€142,00

Leren lezen en spellen in groep 1, 2 en 3

Hoe kun je lees- en spellingsproblemen bij leerlingen met een TOS verklaren vanuit de taalinhoud (semantiek) en de taalvorm (fonologisch en fonemisch bewustzijn)? In deze module leer je hoe je interventies kunt inzetten in het (voorbereidend) lees- en spellingonderwijs en welke leerkrachtvaardigheden daarbij nodig zijn.
€142,00

Begrijpend lezen en TOS

Laat je leerling tot een dieper tekstbegrip komen. Met een praktisch stappenplan en een aantal onderbouwde leesstrategieën ga je aan de slag met begrijpend lezen.
€142,00

De invloed van TOS op de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO)

Hoe stimuleer je het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen met TOS? In deze module maak je kennis met methoden en technieken die je hierbij kunnen helpen en waarmee je de communicatieve redzaamheid van de leerling kunt versterken.
€142,00

TOS en meertaligheid

Leer hoe je gebruik kunt maken van de "QuickScan TOS en meertaligheid" en het "Handelingsplan TOS en meertaligheid" om passende begeleiding te bieden aan meertalige leerlingen met een TOS.
€142,00

Begrijpend luisteren

Interactief voorlezen, hardop denkend voorlezen, visualiseren en werken met de verteltafel. In deze module maak je kennis met deze vier werkwijzen met als doel het begrijpend luisteren van leerlingen (met een TOS) te stimuleren.
€142,00

Basismodule: Een dove of slechthorende (D/SH) leerling

Wil je leren hoe je een dove of slechthorende (D/SH) leerling optimaal begeleidt in de klas? In deze module leer je hoe je jouw D/ SH-leerling het onderwijs zo optimaal mogelijk kan volgen en er actief aan kan meedoen. Je leert hoe de leerling succeservaringen in communicatie en onderwijs kan opdoen om zich verder te ontwikkelen.
€142,00

Begeleiden van de emotionele en sociale ontwikkeling van D/SH-leerlingen

In deze module leer je de relatie te leggen tussen gehoorproblematiek en het gedrag van de leerling. Wil je de emotionele en sociale ontwikkeling van je dove of slechthorende (D/SH) leerling ondersteunen en stimuleren? Leer te handelen met meer begrip voor deze leerling en pas je handelen en/of de omgeving aan de behoeften van de leerling aan.
€142,00

MetaTaal

Hoe stimuleer je complexe zinsbouw bij kinderen? Verdiep en vernieuw je grammaticale kennis over complexe zinsbouw bij kinderen met TOS. MetaTaal is een uitgebreid beschreven therapieprogramma met materiaal voor behandeling en het meten van vorderingen.
€425,00

TOS en meertaligheid

Tijdens deze studiedag leer je wanneer er sprake is van TOS bij meertalige kinderen, hoe je dit kunt signaleren en hoe je handelingsgerichte diagnostiek kunt vormgeven tijdens je behandeling. Daarbij leer je hoe met de mensen uit de omgeving van deze kinderen kunt samenwerken.
€405,00

Oudergericht samenwerken in de logopedische behandeling

Samenwerken met ouders is essentieel in de logopedische behandeling van kinderen, maar hoe doe je dat? Deze cursus biedt logopedisten inzicht in wat oudergericht samenwerken inhoudt en helpt reflecteren op de eigen manier van samenwerken. Ook geeft de cursus handvatten hoe je als logopedist de samenwerking met ouders kunt optimaliseren.

Basismodule: Herken TOS bij kleuters

Uit onderzoek blijkt dat 5% tot 7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. In elke basisschoolgroep kunnen dus een of meerdere leerlingen met TOS zitten. Wil jij weten wat de signalen zijn bij kleuters en hoe je in dat geval moet handelen? Dan is deze module voor jou!
€142,00

TOS en Sensorische Informatieverwerking (SI)

Op welke manier werkt de sensorische informatieverwerking (SI) bij een leerling met TOS en welke gevolgen heeft dit? In deze module ontdek je hoe je een leerling met TOS en SI-problematiek leert omgaan met prikkelverwerking om te komen tot leren.
€142,00

Rekenen op taal

In deze module leer je wat de invloed van TOS is op het leren rekenen van een leerling. Je leert hoe je rekenlessen moet screenen op rekenvaktaal en leer hoe je met speciale methodes de leerling kunt helpen bij het rekenen.
€142,00