Product gemerkt met 'onderwijs'

Tonen per pagina

Basismodule: Een dove of slechthorende (D/SH) leerling

Wil je leren hoe je een dove of slechthorende (D/SH) leerling optimaal begeleidt in de klas? In deze module leer je hoe je jouw D/ SH-leerling het onderwijs zo optimaal mogelijk kan volgen en er actief aan kan meedoen. Je leert hoe de leerling succeservaringen in communicatie en onderwijs kan opdoen om zich verder te ontwikkelen.
€125,00

Basismodule: Een TOS in het vo en mbo

Laat jouw leerling of student met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) optimaal profiteren van het geboden onderwijs.
€125,00

Basismodule: Herkennen en signaleren van TOS.

Wil je meer alert zijn op de taalontwikkeling van jouw leerling(en)? En wil je weten welke hulpbronnen je kunt inschakelen? Volg dan deze module.
€125,00

Begeleiden van de emotionele en sociale ontwikkeling van D/SH-leerlingen

In deze module leer je de relatie te leggen tussen gehoorproblematiek en het gedrag van de leerling. Wil je de emotionele en sociale ontwikkeling van je dove of slechthorende (D/SH) leerling ondersteunen en stimuleren? Leer te handelen met meer begrip voor deze leerling en pas je handelen en/of de omgeving aan de behoeften van de leerling aan.
€125,00

Begrijpend lezen en TOS

Laat je leerling tot een dieper tekstbegrip komen. Met een praktisch stappenplan en een aantal onderbouwde leesstrategieën ga je aan de slag met begrijpend lezen.
€125,00

Bezig met begrijpend luisteren

Interactief voorlezen, hardop denkend voorlezen, visualiseren en werken met de verteltafel. In deze module maak je kennis met deze vier werkwijzen om het begrijpend luisteren van leerlingen (met een TOS) te stimuleren.
€125,00

Communiceren met leerlingen met een TOS

Pas je communicatie aan op leerlingen of studenten met TOS. Zo zorg je dat zij zich gehoord voelen en toegerust zijn om vervolgstappen te zetten. In deze module oefen je specifiek met actief luisteren, goede vragen stellen, visualiseren en meta-communicatie.
€125,00

De invloed van TOS op de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO)

Hoe stimuleer je het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen met TOS? In deze module maak je kennis met methoden en technieken die je hierbij kunnen helpen en waarmee je de communicatieve redzaamheid van de leerling kunt versterken.
€125,00

Herken TOS bij kleuters

Uit onderzoek blijkt dat 5 tot 7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. In elke basisschoolgroep kan er dus een leerling met TOS zitten. Wil jij weten wat de signalen zijn bij kleuters en hoe je in dat geval moet handelen? Dan is deze module voor jou!
€125,00

Hoe betrek je ouders van kinderen met een TOS in de logopedische behandeling?

Als logopedist wil je, ten behoeve van een goede samenwerking, graag de ouders van een kind met een TOS betrekken bij de logopedische behandeling. Tijdens deze studiedag leer je hoe je dit op een goede, onderbouwde en effectieve manier kunt doen en is er ruimte om in te spelen op casussen uit je eigen praktijk.

Interactie bij TOS

Laat je leerling actiever meedenken en meepraten in de klas en zorg voor meer interactie. Aan de hand van ‘De gespreksboom’ leer je op maat vragen stellen en passend reageren op wat je leerling zegt.
€125,00

Leren leren met TOS

In deze module leer je passende methodieken om leerlingen of studenten met TOS optimaal te leren leren. Je leert de methodieken in te zetten en de juiste ondersteuning te bieden.
€125,00

Leren lezen en spellen in groep 1, 2 en 3

Hoe kun je lees- en spellingsproblemen bij leerlingen met een TOS verklaren vanuit de taalinhoud (semantiek) en de taalvorm (fonologisch en fonemisch bewustzijn)? In deze module leer je hoe je interventies kunt inzetten in het (voorbereidend) en lees- en spellingonderwijs en welke leerkrachtvaardigheden daarbij nodig zijn.
€125,00

MetaTaal

Hoe stimuleer je complexe zinsbouw bij kinderen? Verdiep en vernieuw je grammaticale kennis over complexe zinsbouw bij kinderen met TOS. MetaTaal is een therapieprogramma dat bestaat uit uitgewerkte behandelsessies met materiaal en testjes om vorderingen te kunnen meten.
€455,00

Rekenen op taal

In deze module leer je wat de invloed van TOS is op het leren rekenen van een leerling. Je leert hoe je rekenlessen moet screenen op rekenvaktaal en leer hoe je met speciale methodes de leerling kunt helpen bij het rekenen.
€125,00

Spraakproblematiek

Wil je handvatten om aan de slag te gaan met leerlingen die moeite hebben met spreken? In deze module leer je je houding en handelen aanpassen, zodat je leerlingen met een afwijkende spraakontwikkeling zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.
€125,00

TOS én Autisme Spectrumstoornis (ASS)

Hoe kun je op een goede manier leerlingen met een (vermoeden van) TOS én ASS begeleiden? En hoe stem je je handelen af op de onderwijsbehoefte van de leerling?
€125,00

TOS en gedrag in het VO en MBO

Help gedragsproblemen van leerlingen of studenten met TOS te verminderen door lessen en gesprekken meer af te stemmen op hun onderwijsbehoeften. Zodat zij zich meer begrepen voelen en jij met meer plezier kunt lesgeven.
€125,00

TOS en innerlijke taal, gedrag ver'taal'd

Heb je een leerling met TOS die ongewenst gedrag laat zien? In deze module krijg je handvatten om interventies in te kunnen zetten die het luisteren en vertellen stimuleren, en interventies die zijn gericht op samenspelen en samenwerken en het houden aan afspraken.
€125,00